Vårt arbeidsredskap er først og fremst dialogen

Hva vi velger å ha fokus på i timene er mye opp til deg og hva du kjenner mest behov for.

Noen ganger er det nyttig å snakke om fortid, andre ganger er nåtiden og fremtiden mer sentral.

Gjennom samtale med en nøytral person kan det åpne opp for nye perspektiver og løsninger på et problem.

 Samtalene kan foregå over en avgrenset periode eller strekke seg over lengre tid.

Hvorvidt behandlingen blir vellykket avhenger i stor grad av samarbeidsklimaet mellom terapeut og klient. Det er viktig for oss å arbeide for å få til en god relasjon der du kjenner deg respektert og ivaretatt.

Våre arbeidsmetoder

Kognitiv terapi  er dokumentert å ha god effekt ved angst og depresjon. Ved psykiske plager eller i vanskelige livsfaser, kan vi bli preget av negative tankestrømmer som det er vanskelige å komme ut av. I kognitiv terapi prøver en å bli bevisst disse tankestrømmene, utfordre det negative tankemønsteret og finne fram til mer hensiktsmessige tanker. 

I emosjonsfokusert terapi er fokus på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Det er viktig for vår psykisk helse at vi har evne til å gjenkjenne, tåle og gi uttrykk for ulike følelser som glede, interesse/iver, sinne, tristhet, skam og redsel.

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

EMDR

EMDR er en forkortelse av «Eye Movement Desensitization and Reprocessing».

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. Slike tidligere opplevelser kan blant annet dreie seg om traumer knyttet til overgrep, vold, ulykker eller naturkatastrofer. Vanskelige erfaringer som for eksempel mobbing, jobbkonflikt og relasjonelle traumer fra oppvekst kan også godt egne seg for bearbeiding med EMDR som metode. 

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser. 

Selv om traumet fant sted for uker, måneder eller år tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig «nummenhet», lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjøre livet vanskelig å leve. 

Et sentralt element i EMDR behandlingen er bruk av ulike former for bilateral(tosidig) stimulering som øyebevegelser. Teorien er at ulike former for bilateral stimulering og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen.

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering(uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres. 

EMDR anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO), American psychiatric association og International society for traumatic stress. 

 

Den terapeutiske virkningen av EMDR som behandlingsmetode er godt dokumentert

Hagen & Lyssand Terapi og Veiledning AS
Finn oss